cover
img of service
شوخی

خنده بر لب میزنم تا کس نداند راز دل/ ورنه این دنیا که ما دیدیدم خندیدن نداشت.
🍃راز آرامش ذهن در زمان حال زندگی کردن است، گذشته و آینده را رها کن ،هیچ چیزی مثل خنده به آدم آرامش نمیده، زندگیتون پر از خنده 😂.م. را از اول مشکلات بردارین که شکلات بشه

Number of members:
5,102
Service id:
@shoooookhi
لینک عضویت: