cover
img of service
Shaft City Tourism
free

با بات گردشگری شهرستان شفت می توانید مراکز عمومی، گردشگری، اداری، تجاری، مذهبی و ... را با ابزار location (مکان) گپ‌افزار برای بات بفرستید و معرفی کنید تا دیگران بتوانند با جستجو در این بات به آنها دسترسی پیدا کنند
support: @saebkhanzadehfeeds

Category:
traveler
Number of members:
853
Service id:
@shaftmunicipalitybot
Cost:
free