cover
img of service
pasazh massager
free

پاهایمان کارهای زیادی برای ما انجام می­دهند. ما را تمام طول روز به هرجا که می­رویم حمل می­کنند، گرمای بوجود آمده از دویدن صبحگاهی و تعداد بی­شمار بعد از ظهر هایی­که در کفش ­های تنگ محصور هستند را تحمل میکنند. بر خلاف همه این رفتارها، آنها به ندرت شکایت میکنند! یک ماساژ کف پا میتواند درمان خوبی برای پاهایمان باشد.

Category:
medical
Number of members:
1,015
Service id:
@alangroup
Membership link:
Cost:
free